Cinema in Context

Cinemas

1

Keur Bioscoop (Nieuwe Achtergracht) • Amsterdam • Nieuwe Achtergracht 140-144 add to bookbag

Keur Bioscoop (Nieuwe Achtergracht)
Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 140-144
permalink: http://www.cinemacontext.nl/id/B001370

Algemeen:


52.362853,4.910293

opened on 18-06-1912 • closed on 08-1912

Opgericht door "Het Comité ter Bestrijding van het Bioscoop-kwaad", een initiatief van de Vereniging Handwerkers Vriendenkring, gevestigd in hetzelfde pand.

publications 
Algemeen Handelsblad, 20-04-1912 (Amsterdam). Nog een bioscope-theater'Naar 'De Wereld' meldt zal door de Amsterdamsche arbeiders-vereeniging 'Handwerkers Vriendenkring' binnen korten tijd een bioscope-theater in haar gebouw op de Achtergracht geëxploiteerd worden. Het is het doel artistieke vertooningen aan te bieden tegen een entreeprijs, die verre onder dien der andere cinema's ligt.'
• "Goede Bioscoop-voorstellingen", in: Nieuws van de Dag, 22-03-1912 (Amsterdam). Het bestuur van de vereeniging 'Handwerkers vriendenkring' heeft besloten het gebouw dezer vereeniging, op de middagen dat de scholen vrijaf geven, beschikbaar te stellen voor populair-wetenschappelijke bioscoopvoorstellingen, speciaal voor schoolgaande kinderen. De bedoeling van dit besluit is de zgn Prikkelbioscoop, voor de jeugd tegen te gaan, en te bevorderen dat haar in de plaats daarvoor goede bioscoopvoorstellingen kunnen geboden worden.Overigens zal in de bestemming van het gebouw geen verandering worden gebracht en zal dit beschikbaar blijven voor vergaderingen en dergelijke.
• "Tegen prikkelbioscopen", in: Nieuws van de Dag, 26-04-1912 (Amsterdam). Hier ter stede is tot stand gekomen een comité van actie tot het tegengaan van openbare bioscoopvoordtellingen van ruwen of onzedelijken aard. Het is als volgt samengesteld: mr. Z. van den Bergh, voorzitter, dr. E.J. Abrahams, I.J. Drilsma, Th.M. Ketelaar, P. Otto, Simon B. Stokvis, J.H. Varenkamp Jr. mevr. De Vries - de Boer, en H. de Vries Mzn., secretaris. Het secretariaat is gevestigsd in het gebouw Handwerkers-Vriendenkring, Nieuwe Achtergracht 140-144.Het denkbeeld is uitgegaan van het bestuur der vereeniging Handwerkers-Vriendenkring en vond dadelijk bij verschillende personen der vereeniging sympathie.Het doel is tweeledig: 1. invloed te oefenen op verbetering waar noodig, van de bestaande voorstellingen, zoodat deze hun vaak weerzinwekkend en voor de opvoeding der jeugd zoo schadelijk karakter verliezen en 2. om door het geven van goede bioscoopvoorstelllingen te laten zien, dat deze wel aantrekkelijk gemaakt kunnen worden zonder de zinnen prikkelende of aan de misdaad ontleende tafereelen te aanschouwen te geven. Het gebouw van 'Handwerkers-Vriendenkring' zal voor dergelijke bioscoop-vertooningen worden ingericht. Ongetwijfeld zal ieder weldenkende zich over het totstandkomen van het comité verheugen. Het kwaad dat de bioscoop kan doen (en reeds deed!) is groot. De levendigheid der voorstellingen werkt suggereerend op de verbeelding en waar die voorstellingen soms een verderfelijke strekking ademen en er in een zaal vol menschen altijd zwakke karakters zijn, is 't plicht op hetgeen vertoond wordt nauwkeurig tot te zien. Het geval wordt te ernstiger als men bedenkt dat onder de bioscoopbezoekers zulk een groot contingent kinderen is.Het comité staat voor geen gemakkelijke taak. Maar het gewicht van de zaak zal de leden vindingrijk maken en zij beginnen uitstekend: met het geven van een goed voorbeeld.
• Bueren, Richard van, in: Saturday night at the movies: het grote Amsterdamse bioscopenboek, 2 delen, 1996 (Oss, Amsterdam).
• "Tegen de prikkelbioscoop", in: Algemeen Handelsblad, 26-04-1912 (Amsterdam). "Op initiatief van de Vereeniging 'Handwerkers Vriendenkring' werd gisteravond een vergadering gehouden onder leiding van den heer H. Barnstein, ten einde middelen te beramen te bestrijding van de prikkelbioscoop. Tegenwoordig waren o.m. mr. dr. J.H. Gunning Wzn., J.W. Gerhard, K.F.J. Brands, Henri van Booven, dr. E.J. Abrahams, mevr. E. de Boer - Van Rijk, mr. Z. van den Bergh, J.H. Varenkamp Jr., mevr. De Vries - De Boer, P.J. Otto. Betuigingen van instemming waren ingekomen van mej. C.P. van Asperen van de Velde en de heeren M.C. van de Rovaart, prof. G.A. van Hamel, rabbijn M. de Hond Jr., prof. mr. D. van Embden, Henri Edersheim, Herman Robbers, dr. G. Bellaar Spruyt, S.J. Bouberg Wilson, Lod. van Mierop, mr. G.T.J. de Jongh, S. Parsser, J.H. Rössing, M.J. Broekhuizen en A. Dijkgraaff. Besloten werd tot het vormen van een permanent comité van actie, dat met alle kracht den strijd zal aanbinden tegen het bioscoopkwaad en dat tevens een model-bioscoop zal inrichten en exploiteeren - ideaal wat aangaat het gehalte der te vertoonen films, waartoe de vereeniging 'Handwerkers Vriendenkring' haar gebouw beschikbaar zal stellen. Het comité van actie is samengesteld als volgt: mr. Z. van den Bergh, voorzitter, dr. E.J. Abrahams, L.J. Drilsma, Th.M. Ketelaar, P. Otto, Simon B. Stokvis, J.H. Varenkamp Jr., mevr. De Vries - De Boer en H. de Vries Mzn, secretaris. Het secretariaat is gevestigd in het gebouw 'Handwerkers Vriendenkring', Nieuwe Achtergracht 140-144.Gaarne zal het comité aan dit adres bewijzen van instemming ontvangen van alle personen en corporaties, die met zijn streven sympathiseeren en die nog niet in de gelegenheid waren daarvan te doen blijken."

back to top

permalink: http://www.cinemacontext.nl/id/B001370

Gebouw:


other cinemas at this address:
opened on 18-06-1912 • closed on 08-1912

Sinds 1945 vormt dit gebouw de achterzijde van bioscoop Kriterion, waarvan de ingang aan de Roeterstraat ligt.

back to top

Bedrijven:no data found

back to top

Personen:no data found

back to top

permalink: http://www.cinemacontext.nl/id/B001370

Voorstellingen:


14-06-1912Brandweer te New York
28-06-1912Hoe men films maakt

back to top