Cinema in Context

Cinemas

1

Pathé • Amsterdam • Kalverstraat 122 add to bookbag

Pathé
Amsterdam
Kalverstraat 122
permalink: http://www.cinemacontext.nl/id/B000106

Algemeen:


52.369770,4.891141

opened on 15-07-1911 • closed on 30-11-1923

audience capacity: 400 seats in 1911

publications 
• Bueren, Richard van, in: Saturday night at the movies: het grote Amsterdamse bioscopenboek, 2 delen, 1996 (Oss, Amsterdam).
Nieuws van de Dag, 15-07-1911 (Amsterdam). Théâtre Pathé 'Amsterdam is al wederom een bioscoop-theater rijker geworden. Hoeveel er nu al hier zijn, groote en kleine, is moeilijk zoo ineens te zeggen, want men vindt ze tegenwoordig in verschillende wijken, kleine zelfs in een eenvoudig koffiehuis. Het theater dat er nu weer is bijgekomen, is gelegen in de hoofdstraat der stad midden in de Kalverstraat, en de naam Pathé is genoeg om te weten dat men daar het beste aantreft wat op bioscopisch gebied geleverd wordt.De oude zaal van het lokaal de Vereeniging, later Café de France, is in een kleine zes maanden door den architect Breman verbouwd tot 'Théâtre Pathé'. De zaal, thans nog voorloopig met witte muren en plafond, wat alles later beschilderd wordt, biedt aan ruim 400 bezoekers een behoorlijke zitplaats; beneden en achteraan boven in balcon en loge. De ingang wordt gevormd door een ruime vestibule, en daarna treedt men de zaal binnen, schitterend verlicht, en zoolang de muziek van een klein orkest onder leiding van den heer Snoeck zich laat hooren, in 't duister natuurlijk, wanneer de bioscoop aan 't werk is, en dan de muziek in zachten toon de beelden begeleidt.Over de bioscoop-vertooning behoeven we wel niet lang uit te weiden. Ze zijn ruimschoots bekend die mooie Pathé-films, in die artistieke uitvoering en soms in die zacht-gekleurde tinten. Een geruststellende bijzonderheid echter mogen wij niet achterwege laten. Hoeveel ongelukken er met die zeer ontvlambare films van celluloid al niet zijn voorgevallen, heeft men vaak genoeg vernomen. Wanneer wij nu kunnen vermelden, dat de firma Pathé zo thans van niet ontvlambare gelatine vervaardigt, dan is het brandgevaar door die films althans volkomen verwijderd.Ter gelegenheid van de openingsvoorstelling, die door een groot aantal genoodigden werd bijgewoond, was gisteravond de vestibule gevuld met tal van bloemen en bouquetten. Het Apollo-theater in Den Haag had een bloemkrans gezonden met linten, waarop een goede wensch voor het welslagen stond gedrukt. De avond werd ingewijd door het Nederlandsche volkslied, onmiddellijk gevolgd door de Marsaillaise, welke volksliederen door het publiek staande werden aangehoord. Bijval over de lichtbeelden ontbrak allerminst, want ze werden vertoond rustig en duidelijk, zonder flikkerin of trilling. De Pathé-courant, die men hier reeds elders met zooveel belangstelling volgde, gaf ook in het nieuwe Pathé-Theater de dingen an den dag te zien.'
Algemeen Handelsblad, 15-07-1911 (Amsterdam). Uitgaan: Theater Pathé'In 't hartje van de stad, in perceel Kalverstraat 122, is gisteravond een Bioscoop-theater geopend onder een zeer groote belangstelling van vele genoodigden die het keurige zaaltje en het ruime balcon geheel vulden. Zooals het programma vermeldt, zullen in het Theater Pathé voorstellingen worden gegeven van des middags half drie tot 's avonds elf uur.De openingsvoorstelling gisteren droeg een eenigszins feestelijk karakter. Bloemstukken versierden de vestibule, het orkest speelde de Nederlandsche en Fransche volksliederen en het programma muntte uit door vele rijke beelden. Interessant was het te zien, hoe van de fraaie vlechten der Normandische boerinnetjes de tallooze krullen en wrongen worden vervaardigd, die tegenwoordig ter op- en aanvulling van zoo menig dameskapsel worden gebruikt.De Pathé-Courant brengt actualiteiten uit vele landen en op velerlei gebied. Grapjes en dramatische scènes wisselen elkander ook in dit bioscooptheater af.'

back to top

permalink: http://www.cinemacontext.nl/id/B000106

Gebouw:


other cinemas at this address:
opened on 15-07-1911 • closed on 30-11-1923
opened on 11-04-1925 • closed on 31-12-1979
construction history:
1854 new construction
geopend als concertzaal Diligentia, spoedig café-chantant
1911 renovation • architect Evert Breman
verbouwing tot bioscoop
1925 renovation • architect Gerard F. Mastenbroek

back to top

Bedrijven:no data found

back to top

permalink: http://www.cinemacontext.nl/id/B000106

Rechtspersonen:


Louis Justet general management • from 12-1913 until 11-1923
Pierre Poueydebat general management • from 1911 until 15-12-1913

back to top